لیست استخوانها در بدن انسان با شکل

آکرومیون: به صورت یک تیغۀ استخوانی تقریباً قائم از انتهای خارجی خار کتف (زاویۀ کلاوین) به سمت جلو پیش آمده است. نوار باریکی از سطح قدامی، در تمام طول کنار داخلی استخوان کمی زبر است و محل اتصال عضلۀ سراتوس آنتریور می باشد. این سطح در مجموع کمی فرو رفته است و حفره ساب اسکاپولار نام دارد؛ بر روی آن 3 تا 4 خط استخوانی مایل برجسته دیده می شود، به نام خطوط عضلانی که محل اتصال الیاف عضلۀ ساب اسکاپولاریس می باشند. استخوان اشکی کوچکترین استخوان صورت است و دو استخوان این چنینی وجود دارند که هر کدام بخشی از جدارهی میانی گودال مداری را تشکیل میدهند.

کنار خلفی خار، توسط یک ستیغ طولی میانی به دو لبۀ فوقانی و تحتانی تقسیم می شود؛ لبۀ فوقانی با کنار داخلی آکرومیون ممتد میگردد و بر روی هر دوی آنها الیاف عضلۀ تراپزیوس (ذوزنقه) اتصال دارد. حفرۀ گلنوئید: یک حفرۀ مفصلی کم عمق است به قطع گلابی که سر کوچک آن متوجه بالا است و یک بریدگی بر روی لبۀ قدامی آن دیده می شود. شامل یک حفرۀ مفصلی کم عمق بیضی یا گلابی شکل است به نام حفرۀ گلینوئید که با سر استخوان بازو مفصل می شود. کنار خارجی خار کتف، ضخیم و قوسی شکل و آزاد است و با سطح پشتی گردن استخوان یک بریدگی نسبتاً وسیع می سازند به نام بریدگی اسپاینوگلینوئید.

هر یک از استخوانهای کامی از یک تیغه عمودی که قسمت پشتی حفره بینی را محدود می کند و یک تیغه افقی که بخش پشتی کام استخوانی دهان را می سازد , تشکیل شده است . فلش های قرمز محل قرارگیری انفیه دان دست (حفره رادیال) را نشان می دهد. درمان های شکستگی استخوان چیست؟ شکستگی مچ پا چیست؟ درد پا ، دلایل زیادی دارد. قسمت مرکزی حفرۀ سوپرااسپاینوس و بخش زیادی از حفرۀ اینفراسپاینوس نازک است به طوری که نور را از خود عبور می دهد. کپسول لیفی مفصل شانه بر روی لبۀ استخوانی حفرۀ گلنوئید و گلنوئید لیبروم می چسبد.

این بریدگی، توسط رباط کتفی عرضی فوقانی که از لبۀ داخلی آن به قاعدۀ زایدۀ کوراکوئید کشیده شده و مانند پلی از روی آن می گذرد، تبدیل به سوراخ سوپرااسکاپولار میگردد که از درون آن، عصب سوپرااسکاپولار میگذرد و از روی رباط عرضی، عروق سوپرااسکاپولار می گذرند. آنجایی که لبۀ تحتانی تغییر جهت داده و در امتداد کنار خارجی آکرومیون قرار می گیرد، یک زاویۀ کلاوین تشکیل می گردد که از روی پوست قابل لمس است. رباط کوراکوکلاویکولار گویا ویژگی ای است که در انسان و انسان نماهای پرایمیت وجود دارد. اسکلت انسان به اندازه گونههای دیگر پستانداران، تحت تأثیر جنسیت نیست، اما تفاوتهای ظریف بین دو جنس در مورفولوژی جمجمه، دندان، استخوانهای بلند و لگن در انسان نیز دیده میشود.

4. لگن پلاتی پلویید، که در حدود ۲ درصد در میان زنان به چشم می خورد و در آن تنگه نوقانی پهن می شود و قطر عرضی آن، بسیار بیشتر از قطر قدامی – خلفی آن است. آن قسمت از کنار داخلی که در بالای محل اتصال رومبوئید کوچک است محل اتصال عضلۀ لواتور اسکاپولا (بالا برندۀ کتف) و قسمت دیگر از کنار داخلی که در زیر محل اتصال رومبوئید کوچک است محل اتصال عضلۀ رومبوئید بزرگ است.

4- شکستگی متاتارس پنجم (جونز): از قسمت میانی پا به انگشت کوچک پا کشیده شده است. زایدۀ کوراکوئید را یک اینچ (حدوداً 5/2 سانتی متر) پایین تر از حد فاصل ثلث خارجی و میانی کلاویکل می توان لمس کرد. زایدۀ کوراکوئید(غرابی): شامل یک پایۀ نسبتاً عریض می باشد که از بالای سر و گردن اسکاپولا شروع شده و به طرف بالاو جلو می رود و یک قسمت باریک افقی که از بالای پایه، به طور افقی به طرف بالا و خارج و کمی هم متمایل به پایین امتداد دارد و از بالا به پایین تخت شده است. منطقۀ خارجی به نوبۀ خود توسط یک ستیغ متمایل به پایین و داخل، به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می گردد.

پایین ترین قسمت اسکاپولا است. این کنار ضخیم است، اتصالات عضلات ترس مینور و ترس ماژور را از عضلۀ ساب اسکاپولاریس جدا می کند و در پایین ترین نقطۀ استخوان، به کنار داخلی می پیوندد و با هم زاویۀ تحتانی اسکاپولا را می سازد. در بالای این کنار (زیر حفرۀ گلینوئید) تکمۀ اینفراگلنوئید دیده می شود که اتصال سر دراز عضلۀ سه سر بازویی (تریسپس براکیال) است. در بالای حفرۀ گلنوئید تکمۀ سوپراگلنوئید وجود دارد که محل اتصال سر دراز عضلۀ دو سر بازویی است. در زیر حفرۀ گلنوئید، کنار خارجی اسکاپولا ضخیم شده تکمۀ اینفراگلنوئید را می سازد که محل اتصال سر دراز عضلۀ سه سر بازویی است.

تنه مسطح و دراز است(بزرگ ترین قسمت استرنوم). هدف از این درمان تسکین درد ، اصلاح هر شکستگی و پیشگیری یا تأخیر در عوارض بعدی استخوان است. سطح تحتانی: این سطح زایده صاف است و یک بورسای سروزی آن را از وتر عضلۀ ساب اسکاپولاریس جدا می کند. تقریبا همه شکستگی های لگن نیاز به جراحی دارند و نوع جراحی بستگی به جایی دارد که شکستگی در آن اتفاق افتاده است. شایع ترین شکستگی، مابین بریدگی سوپرااسکاپولار تا تکمۀ اینفراگلنوئید است که غالباً با دررفتگی ساب گلنوئید اشتباه میشود؛ اگر زایدۀ کوراکوئید جا به جا نشده باشد، تشخیص در رفتگی محرز است.

از قسمت فوقانی سر و گردن، زایدۀ کوراکوئید خارج میگردد و بریدگی سوپرااسکاپولار درست در سمت داخل ریشۀ این زایده قرار دارد. زایدۀ کوراکوئید در مجموع دارای دو سطح (فوقانی، تحتانی)، دو کنار (خارجی، داخلی)، یک قاعده و یک رأس (نوک) است. در قاعده هر بال کوچکتر ، نوعی کانال وجود دارد که عصب بینایی و شریان چشمی را به مدار می رساند ، که به طور کلی عملکرد این عناصر ساختاری تشکیل دهنده شکل منحصر به فرد گوه جمجمه را تعیین می کند.

در نیمۀ ارتفاع این بخش یک شیار عرضی کوچک دیده می شود که در اثر عبور شریان سیر کمفلکس اسکاپولار پدید آمده است. این بیماری تقریبا وراثتی است و سنین مختلفی را درگیر میکند. سطح فوقانی: قسمت خلفی این سطح، محل اتصال رباط بسیار محکم کوراکوکلاویکولار است که آن را به سطح تحتانی کلاویکل متصل می کند. شاخ فک تحتانی از انتهای خلفی تنه به سمت بالا در هر طرف کشیده میشود و مهمترین زایده آن زایده کوندیلار که از طریق یک دیسک غضروفی لیفی با استخوان گیجگاهی مفصل شده و تنها مفصل متحرک جمجمه را ایجاد میکند. دردی مانند فشار در پشت سر و بالای سر ایجاد می شود زیرا ترشح در حفره جمع شده و فشار وارد می کند.

حفرۀ اینفراسپاینوس(تحت خاری): این حفره توسط یک ستیغ استخوانی طولی که به موازات کنار خارجی و به فاصلۀ کمی از آن امتداد دارد، به دو منطقۀ داخلی و خارجی تقسیم می شود. منطقۀ داخلی، دو سوم حفره را شامل می شود و محل اتصال عضلۀ اینفرااسپایناتوس می باشد. هر استخوان متاکارپال شامل انتهای پروگزیمال یا قاعده، تنه و یک انتهای دیستال یا سر است. سطح فوقانی صاف است و با قسمت فوق خاری استخوان اسکاپولا، حفرۀ سوپراسپاینوس را تشکیل می دهند. سطح تحتانی آن نیز صاف است و با قسمت تحت خاری استخوان اسکاپولا، حفرۀ اینفراسپاینوس را تشکیل می دهند.

سطح خلفی استخوان اسکاپولا توسط یک تیغۀ استخوانی به نام خار کتف به دو حفرۀ سوپرااسپاینوس (فوق خاری) و اینفراسپاینوس (تحت خاری) تقسیم می گردد. پس کلاویکل استخوانی است که اندام فوقانی را به اسکلت محوری بدن اتصال می دهد. استخوانی است تخت و سه گوش نسبتاً عریض در قسمت فوقانی ـ خلفی توراکس و دیوارة خلفی آگزیلا قرار دارد. طبیعیست که فرم پا پس از شکستگی کمی تغییر می یابد و استفاده از کفش های غیر استاندارد می تواند عوارض ناشی از شکستگی را افزایش داده و پایتان را در هنگام راه رفتن آزار دهد.بعلاوه با گذشت زمان ممکن است مدل پای شما را بد فرم کند.

آزمایشاتی که ممکن است پزشک برای تشخیص علت درد لگن شما تجویز کند عبارت اند از : عکس برداری با اشعه ی ایکس، سی تی اسکن، اسکن ام آر آی (MRI) و آزمایش خون اگر پزشک شما احتمال بدهد که درد لگن شما به دلیل عفونت و یا آرتریت روماتوئید به وجود آمده است، آزمایش خون می تواند کمک کند. پاشنه پای شما بزرگترین استخوان این قسمت است. این درد در هنگام کار و فعالیت افزایش پیدا میکند. از آنجایی که مچ دست در انجام فعالیت های روزمره و ورزشی نقش اصلی را دارد بعد از گذراندن دوره ی بی حرکتی فیزیوتراپی بسیار حائز اهمیت است و شامل استفاده از روش ها و مدالیته های کاهش درد و التهاب و سپس آموزش تمرینات افزایش قدرت عضلات و افزایش دامنه ی حرکتی است که حرکات در جهت خم کردن و باز کردن مچ دست حرکات به طرفین با نظارت فیزیوتراپیست انجام میشود.

بیشتر شکستگی های بازو و پا به خوبی بهبود می یابند و هدف این است که فرد به سطح فعالیت اصلی خود بازگردد. استخوان زند زبرین (رادیوس): یکی از استخوان های بین آرنج و مع است که اگر کف دست را به سمت جلو بگیریم، این استخوان در سمت انگشت شست قرار می گیرد. لبه قدامی سطح فوقانی بدن CC دندانه دار است و با انتهای خلفی صفحه اتموئید استخوان اتموئید متصل می شود و در نتیجه بخیه ای گوه ای-اتموئید ایجاد می شود.

این روند و اضافه کردن زیر شاخه ها را تا هر سطحی که لازم است ادامه می دهیم تا در نهایت به مجموعه ای از عوامل تاثیر گذار که باعث ایجاد مسئله شده اند برسیم. نزدیک قاعدۀ زایدۀ کوراکوئید، بر روی این کنار یک بریدگی وجود دارد به نام بریدگی سوپرااسکاپولار (فوق کتفی). خار کتف و آکرومیون کاملاً زیر پوست قرار دارند و قابل لمس اند، ولی قسمت های دیگر استخوان از قبیل زایدۀ کوراکوئید، کنار داخلی استخوان و زاویۀ تحتانی را هم می توان مشخص کرد. زمانی که صحبت از غذاهای مفید برای استخوان ها به میان می آید اول از همه به یاد شیر و فرآورده های لبنی می افتیم ولی تنها لبنیات برای استخوان ها مفید نیستند بلکه سبزیجات با برگ تیره و ماهی های آزاد هم در تقویت استخوان ها تاثیر به سزایی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید